Stadgar

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk förening

Antagna av föreningsstämman 2023-04-26

 

§1 Firma och namn

Föreningens namn är Solidaritetshuset Ekonomisk förening. Dess säte är i Stockholm.

§2 Ändamål

Solidaritetshuset Ekonomisk förening är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och skapa en levande och öppen mötesplats.

Föreningen verkar för att stärka samarbete mellan medlemmar, bekämpa alla former av diskriminering och underlätta för medlemmar att bedriva utåtriktat solidaritetsarbete och kulturverksamhet

§3 Medlemskap

Till medlem kan antas ideell förening eller annan juridisk person som bedriver utåtriktat solidaritetsarbete eller kulturell verksamhet.

Förutom användandet av föreningens lokaler innebär medlemskapet att man gemensamt ansvarar för skötsel och vård av lokaler, gemensamma aktiviteter och fastighetsunderhåll.

För att som medlemsorganisation kunna påverka och bidra är det av vikt att under någon period delta i styrelsearbete eller i någon av de arbetsgrupper som finns.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemskapet beviljas av styrelsen men fastställs av föreningsstämma.

För att bli antagen som medlem krävs att den sökande verkar i linje med Solidaritetshusets syften. Sökande organisation ska vara demokratiskt uppbyggd, följa god föreningssed och handla utifrån principen om alla människors lika värde.

Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande kalenderår trots minst två påminnelser anses ha lämnat ansökan om utträde.

Alla medlemsutträden bekräftas och protokollförs vid föreningsstämman

§4 Insats och årsavgift

Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1 000 kronor. Insatsen betalas omgående då medlemskap beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift. Beloppet skall beslutas av föreningsstämman, och ska uppgå till max 1 000 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§5 Hyresrätt

Föreningen ska i första hand erbjuda lokaler till föreningens medlemmar. I andra hand kan föreningen erbjuda lokaler till ideell förening eller annan juridisk person som bedriver utåtriktat solidaritetsarbete eller kulturell verksamhet, men som inte är medlemmar i föreningen. Målsättningen är att ha alla lokaler i Solidaritetshuset uthyrda, och föreningen äger rätt att vid behov hyra ut lokaler även till andra än ovanstående, men Solidaritetshuset ska i huvudsak användas för föreningsändamål. 

Lokal i Solidaritetshuset får ej användas som bostad.

§6 Ordinarie föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls varje år under april månad. Varje medlem har en röst.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utgå tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom e-post eller vanlig post till de medlemmar som inte har e-post.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den första mars. Handlingar skickas ut senast två veckor före föreningsstämman. 

Valberedningen förbereder val av styrelse, ordförande, kassör och revisorer inför föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer styrelse som skall bestå av sju ordinarie ledamöter.
Styrelseledamöternas mandatperiod skall omfatta två verksamhetsår och tre respektive fyra ledamöter väljs vid varje ordinarie föreningsstämma.

Ordförande och kassör väljs av föreningsstämman växelvis vartannat år för var sin mandatperiod.

Valbara är anställda och medlemmar i de juridiska personer som är medlemmar i Solidaritetshuset Ekonomisk förening. Ledamöterna väljs på basis av personlig kapacitet. Minst fem av ledamöterna skall dock väljas ur medlemsorganisationer som hyr lokal i huset.

§7 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av: a) mötesordförande b) mötessekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
 7. Föregående föreningsstämmas protokoll.
 8. Fastställande av nya medlemmar under året. Fastställande av utträden.
 9. Motioner. Propositioner
 10. Styrelsens redovisning för det gångna räkenskapsåret
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 15. Eventuellt förslag till stadgeändring
 16. Planering för kommande räkenskapsår
 17. Beslut om avgifter
 18. Val av ordförande eller kassör
 19. Val av styrelseledamöter
 20. Val av revisorer jämte suppleanter
 21. Val av valberedning
 22. Mötets avslutning

§8 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma skall utlysas om styrelsen finner det lämpligt eller om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna begär extra stämma för en viss angiven fråga. Kallelse till extra stämma utfärdas genom e-post eller vanlig post till de medlemmar som inte har e-post, av styrelsen tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Stämman kan endast behandla sådana ärenden som har angetts i kallelsen.

§9 Rösträtt 

Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje medlem som fullgjort sina skyldigheter i föreningen. Medlem som uteslutits eller begärt utträde förlorar genast rätten att delta i föreningsstämman. Stämman kan besluta om närvaro- / yttranderätt. Beslut på föreningsstämman fattas med enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna.

§10 Styrelse

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsstämmorna.
Styrelsen har till uppgift att utifrån stadgar och beslut från föreningsstämman leda föreningens arbete.
Styrelsen konstituerar sig själv efter föreningsstämman och utser en vice ordförande.
Styrelsen utser ett verkställande utskott (VU) som verkställer fattade beslut och handhar det löpande arbetet. 
Styrelsen beslutar om inrättande av utskott och formulerar utskottens beslutsmandat.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.
Medlem utan säte i styrelsen kan utse en representant till styrelsemötena som adjungeras med yttrande- och förslagsrätt.

§11 Ändring av stadgar 

Stadgeändring beslutas av föreningsstämman med två tredjedels majoritet.

§12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser.

§13 Räkenskapsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§14 Inteckning

Frågan om inteckning av föreningens egendom beslutas av föreningsstämman.

§15 Revision

På ordinarie föreningsstämma skall väljas två revisorer jämte suppleanter. En av revisorerna ska vara minst godkänd, en ska vara föreningsrevisor och  representera en medlem i föreningen. Revisorernas mandattid löper till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 

§16 Vinstdisposition

Uppkommen vinst skall disponeras enligt beslut av föreningsstämman

§17 Försäljning av byggnad

Beslut om försäljning av byggnad fattas vid föreningsstämma. 

§18 Utträde 

En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Ansökan om utträde får göras först ett år efter inträdet. Den ska vara skriftlig och lämnas in senast nio månader före innevarande verksamhetsårs slut. Utträde beviljas av styrelsen och fastställs av föreningsstämman. Vid utträde äger medlem rätt att, om så önskas, sex månader efter utträdet återfå sin insats om den ej har skuld till föreningen.

§19 Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av föreningsstämman om inte medlemmen rättat sig efter skriftlig varning.

Utesluten medlem på vilken det finns fordringar återfår sin insats först när skulden är betald. Regleras inte hela skulden inom sex månader efter uteslutningen anses insatsen förverkad. 

§20 Upplösning och likvidation 

Likvidation och upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor med två tredjedels majoritet. En av dessa skall vara ordinarie föreningsstämma. 

Vid likvidation/upplösning utskiftas eventuell vinst och tillgångar med återbetalning av insatsbelopp, om medlem ej har skuld till föreningen i enlighet med 4 kap § 1 i Lagen om ekonomiska föreningar. Om det därutöver finns tillgångar att fördela bland medlemmarna sker utskiftning proportionerligt till den hyra de betalat under de senaste tio verksamhetsåren.

§21 Övrigt

För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.