Miljöpolicy

Solidaritetshusets miljöpolicy 

Vi i Solidaritetshuset vill bidra till en hållbar utveckling beträffande miljö och klimat. 
Målet är därför att vår verksamhet ska genomsyras av miljömedvetenhet och att vi ständigt ska förbättra vårt sätt att arbeta. 

Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i den dagliga verksamheten. Berörda områden är avfallshantering, energianvändning, transporter, resursanvändning och val av samarbetspartner. 

Avfallshantering 

Materialanvändning och avfallshantering sker med god resurshushållning och genom ett livscykeltänkande. Solidaritetshuset minimerar uppkomsten av avfall, genom att inte använda engångsprodukter när återbrukbart material är praktiskt möjligt att använda. Vi återvinner och källsorterar papper, kartong, hårdplast, glas, och metall. Kassetter till skrivare och kopiatorer returneras till företag som hanterar dessa på ett miljöriktigt sätt. 

Energianvändning 

Solidaritetshuset har miljömärkt elförsörjning och är anslutet till fjärrvärmenätet.
Solidaritetshusets skall ha LED-belysning där detta är möjligt.
Solidaritetshuset eftersträvar en låg energianvändning. Uppvärmning, ventilation och isolering skall tillgodose gott inomhusklimat. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi modeller med låg energianvändning. 

Transporter
 
Solidaritetshuset stöder klimatsmarta resor. Vi tillhandahåller säkra cykelställ och duschrum. Vi tillhandahåller tjänstecyklar till våra medarbetare. Vid tjänsteresor väljer vi i första hand tåg framför flyg. I de fall då bud anlitas, väljer vi i första hand företag som använder cykelbud och miljöbilar. 
Vi tillhandahåller en fast parkeringsplats med laddningsstation för elbil. 

Produktval
 
Alla varor och tjänster som köps av Solidaritetshuset skall i möjligaste mån vara miljömärkta och ekologiska. Solidaritetshuset skall, i den mån att de finns tillgängliga på marknaden, endast handla varor som är rättvisemärkta. Solidaritetshuset skall prioritera lokal produktion.
Solidaritetshusets städning skall vara miljömärkt beträffande rengöringsmedel och metoder.

Resursanvändning
 
Solidaritetshuset ska minska användningen av engångsartiklar samt hushålla med förbrukningsmaterial.

Information och utbildning 

Vår strävan är att miljöarbetet ska vara en del av Solidaritetshuset identitet . Solidaritetshusets medlemmar skall erbjudas lättillgänglig information och kunskapskällor om globala och lokala miljöfrågor. 
Vårt miljöarbete ingår alltid som en beståndsdel när nya föreningar, hyresgäster och nyanställda introduceras. Vår miljöpolicy ska vara lätt tillgänglig och finns utlagd på vår webbplats, www.solidaritetshuset.se
Miljö- och klimatfrågor skall vara ett viktigt inslag i Solidaritetshusets information via Världsbibliotekets samlingar, webbtjänster och husets utåtriktade arrangemang.

Uppföljning och ansvarsfördelning

 Föreningens årsstämma beslutar om att anta ny miljöpolicy
Solidaritetshusets miljöarbete och efterlevnad av miljöpolicyn granskas av styrelsen, Medlemsorganisationer och hyresgäster uppmanas ställa sig bakom policyn. Styrelsen granskar kontinuerligt dess efterlevnad, med avsikt att ständigt förbättra miljöarbetet och minimera påverkan på miljö och klimat.